Om os

Lokalrådet:

 

Formand: Flemming Corvinius

Næstformand: Khalil Hussein

Kasserer: Hardy Gregersen 

Best. medlem: Lotte Pristed Christiansen

Best. medlem: Karsten Rygaard

Vedtægter for Halsskov lokalråd

 

§ 1

Stk. 1. Det er lokalrådets formål at virke for områdets særlige interesser, som bindeled imellem offentlige myndigheder samt andre

instanser og borgerne. Endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.

Stk. 2. Lokalrådet har til formål at tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

Stk. 3. Lokalrådet har til formål, i den udstrækning det er muligt, at give områdets borgere en løbende orientering gennem medierne eller

gennem et beboerblad om rådets arbejde.

 

§ 2

Stk. 1. Lokalrådet (bestyrelsen) vælges på et borgermøde, der afholdes hvert år i marts – primært den sidste hverdags-torsdag

Dette møde indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel. Eventuelle forslag skal være fremsendt til formanden inden 10 dage før mødets

afholdelse. Endvidere skal der foreligge fast dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af formand (i ulige år)

6. Valg af øvrige medlemmer af lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere).

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Stk. 2. Borgere der er fastboende, er erhvervsdrivende eller har fritidsejendom på Halsskov kan lade sig opstille på borgermødet, hvor de

kan vælges.

Kandidaterne kan kort redegøre for deres synspunkter vedrørende deres eventuelle arbejde i lokalrådet.

 

§ 3

Stk. 1. Lokalrådet (bestyrelsen) består af højst 7 medlemmer plus 2 suppleanter og 1 revisor. Formanden vælges på borgermødet for en

periode på 2 år. De øvrige lokalrådsmandater er 2-årige med højst 3 på valg lige år og højst 3 på valg ulige år. Suppleanter og revisor

vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Valg af lokalråd og suppleanter og revisor sker ved skriftlig afstemning, såfremt, der er flere

kandidater. Antal navne, der skal skrives på stemmesedlen skal være = med antal pladser i lokalrådet, der er på valg (eksklusiv

suppleanter). Ved stemmelighed mellem flere kandidater, hvor det har betydning, foretages omvalg mellem de pågældende kandidater.

Står stemmerne stadig lige træffes afgørelse ved lodtrækning.

Stk. 2. Lokalrådet (bestyrelsen) konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer på førstkommende møde og offentliggør

posterne.

Stk. 3. Lokalrådsmedlemmer, der ikke har deltaget i tre på hinanden følgende møder, uden at melde afbud til formanden, betragtes som

udtrådt af lokalrådet.

 

§ 4.

Stk. 1. Det påhviler formanden at indkalde til lokalrådsmøde (bestyrelsesmøde) – primært torsdag - i sidste uge i hver måned, dog

undtaget juli og december, og i øvrigt efter behov. Dette skal ske med mindst 4 dages varsel ved en dagsorden.

Suppleanter medindkaldes og får stemmeret ved forfald af lokalrådsmedlemmer. Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet (bestyrelsen),

skal være fremsendt til formanden senest 8 dage før mødets afholdelse. Der udfærdiges beslutningsreferat ved hvert møde.

Stk. 2. Alle afgørelser i lokalrådet (bestyrelsen) sker ved simpel stemmeflertal.

Stk. 3. Lokalrådet (bestyrelsen) er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af rådet (bestyrelsen) er til stede. Ved stemmelighed er

formandens stemme afgørende.

 

§ 5

Stk. 1. Lokalrådet (bestyrelsen) er forpligtet, i den udstrækning det er muligt, at give borgerne i området løbende orientering om dets

arbejde.

Stk. 2. Ved alle lokalrådsmøder (bestyrelsesmøder) har de borgere, som er nævnt i §2 stk. 2 adgang til at deltage – dog uden stemmeret

 

§ 6.

Stk. 1 Lokalrådets udgifter søges dækket på frivillig basis samt evt. tilskud fra kommunen, regionen eller andre.

Stk. 2. Kassereren er pligtig til ved anmodning, at give en oversigt over lokalrådets økonomi ved borgermøderne. Det reviderede

regnskab fremlægges hvert år i marts måned.

Lokalrådets regnskab følger kalenderåret, altså fra den 1/1 til den 31/12.

Stk. 3. Udgifter i forbindelse med deltagelse i konferencer, kurser m.v. dækkes i overensstemmelse med Lokalrådets regler herom.

 

§ 7.

Stk. 1. Lokalrådet (bestyrelsen) har pligt til at indkalde til borgermøde, på skriftlig begæring fra mindst 20 borgere, senest 30 dage fra

forslagets modtagelse. En sag kan henlægges til afgørelse på et borgermøde, på begæring af mindst 2 lokalrådsmedlemmer.

 

§ 8.

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal foreligge til borgermødet i marts og vedtages med 3/4 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 2. Stemmeret har de i §2 stk. 2 nævnte personer

 

§ 9.

Stk. 1. Lokalrådet kan opløse sig selv ved en forud varslet begæring fra mindst 3 medlemmer.

Opløsningen skal ske på et borgermøde.

Stk. 2. Et borgermøde kan opløse lokalrådet med 3/4 flertal af fremmødte på 2 på hinanden følgende borgermøder.

Stk. 3. Ved lokalrådets opløsning træffes der på borgermødet beslutning om anvendelse af evt. opsparet formue.

Stk. 4. Stemmeret har de i §2 stk. 2 nævnte personer

Halsskov Lokalråd,

c/o Hardy Gregersen

Frejasvej 20

4220 Korsør 

Mail: halsskovlokalraad4220@gmail.com - CVR: 33560826